กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นายพรศักดิ์ สุนทรพิธ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ : 0819752864

นางจิรัติกาน วงษ์ก่อ
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 0857556767

นางชลธิชา นันทะรักษ์
นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ : 0892799466

นางพุทธา นามจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 0866357034

นางเมลดา ศรไชย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 0878491133

นางสาวเบญญาพัณฒ์ สวรรยาวิสุทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 0800116779

นางสาวภารดี สุวรรณศิริ
นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ : 0836723998

นายศักดิ์ดา ทาชาติ
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ : 0885515671

นางสาวสุกัญญา นามวงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ : 0991707022