กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสุภาพร นามรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์ : 0899413694

นางสาวสุจีราภัทร ทองมนต์
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 089-2780740