กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายชุมพล พ่อลิละ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 0819759451

นางสาวพจนีย์ สาอุด
นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 0821075616

นางพิกุล คลื่นสนั่น
นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 0896206429

นางสาวศุทธินี จิตธรรมมา
นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 0943268562

นางสาวมธุพจน์ คุยบุตร
นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 0956459426

นางสาววราพรรณ เสนาะศัพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 0898402524

นายสุริยศาสตร์ โคตรแสนเมือง
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : –