กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายอุดมศักดิ์ ปอโนนสูง
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 0846018267
นายสุริยนต์ อินทร์อุดม
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0846018217
นางรัดดา วิทยากร
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0911306858
นางสุนีย์ อุทุมทอง
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0810316606
นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0885607774
นางสาววริศรา เชิญชม
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0815441794
นางสาวศศิธร นาคดิลก
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0898432778
นางสาววิมล เถาวัลย์
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0817171629
นางสุภาวดี ปกครอง
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0652935357
นางฐิตินันท์ อุปการ
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0634944952
นางปิยะฉัตร จิตรดี
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0852924615
นางจิตต์รัตน์ ศรีนันท์ดอน
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0930699595
นางสาวชณิดา ทัศนิยม
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0819082223
นางนงนุช จันทะลี
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 0817995213