ฝ่ายบริหารการศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

นายบูรพา พรหมสิงห์

โทรศัพท์ : 099-1747171

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

นายสมาน บุญจะนะ

โทรศัพท์ : 081-8734505

นายชาญชัย ทองแสน

โทรศัพท์ : 0813928541

นายสุคิด พันธุ์พรม

โทรศัพท์ : 0654698951