จุดเน้น

จุดเน้น นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

จุดเน้นที่ 1  6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ 

จุดเน้นที่ 2  ลูกเสือจิตอาสา 

จุดเน้นที่ 3  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

จุดเน้นที่ 4  โรงเรียนสะอาด มีบรรยากาศการเรียนรู้

จุดเน้นที่ 5 การจัดการศึกษาปฐมวัย  

จุดเน้นที่ 6 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

จุดเน้นที่ 7  การจัดทำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ