กลยุทธ์

กลยุทธ์

1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ

2. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร

4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา