ประวัติและความเป็นมา

ประวัติและความเป็นมา

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จัดตั้ง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยยุบรวมหน่วยงานทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย สำนักงานประถมศึกษาอำเภอกุมภวาปี สำนักงานศึกษาธิการอำเภอกุมภวาปี สำนักงานประถมศึกษาอำเภอศรีธาตุ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอศรีธาตุ สำนักงานประถมศึกษาอำเภอวังสามหมอ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอวังสามหมอ สำนักงานประถมศึกษาอำเภอโนนสะอาด สำนักงานศึกษาธิการอำเภอโนนสะอาด สำนักงานประถมศึกษาอำเภอหนองแสง สำนักงานศึกษาธิการอำเภอหนองแสง สำนักงานประถมศึกษาอำเภอประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานศึกษาธิการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม โดยใช้อาคารสำนักงานประถมศึกษาอำเภอกุมภวาปี เป็นอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2