กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546


พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534


ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนใน สถานศึกษา พ.ศ. 2548


ระเบียบพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562