คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารการเงินและทรัพย์สิน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

หน่วยตรวจสอบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

กลุ่มกฎหมายและคดี