เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2


The Declaration of Intent to Administrate Udonthani Primary Educational Service Area Office 2 with Honesty and Integrity