การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียภายใน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


การให้มีผู้มีส่วนได้เสียร่วมติดตามประเมินผล