แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒