บุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน

นายพรชัย  โพคันโย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางพจนีย์  ศรีสุข
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสุภาภรณ์  วงค์อำมาตร
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
นายอภิชาติ  โภคาพานิชย์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ

 

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง 505 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
หมายเลขโทรศัพท์ 042 334575

modify by : moetpr2514@gmail.com.

แผนที่ตั้งสำนักงาน