บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นายชาญชัย  ทองแสน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์พวงเพชร
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางกุลนภา  กอกุลจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางธัญญะรัตน์  ภูทำมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
น.ส.จีรพร  จันขันตี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
น.ส.อนัญญา  โสวาปี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นางวริฏฐา  พงษ์ธนานันทน์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง 505 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
หมายเลขโทรศัพท์ 042 334575

modify by : moetpr2514@gmail.com.

แผนที่ตั้งสำนักงาน