บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสมาน  บุญจะนะ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายชุมพล  พ่อลิละ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางวชิราวรรณ  มั่งสมบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการพิเศษ
น.ส.พจนีย์  สาอุด
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
นางพิกุล  คลื่นสนั่น
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
น.ส.ศุทธินี  จิตธรรมมา
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
น.ส.มธุพจน์  คุยบุตร
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายวรวงษ์  สระคูพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
น.ส.วราพรรณ  เสนาะทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง 505 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
หมายเลขโทรศัพท์ 042 334575

modify by : moetpr2514@gmail.com.

แผนที่ตั้งสำนักงาน