บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายสมาน  บุญจะนะ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายพรศักดิ์  สุนทรพิธ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางจิรัติกาน  วงษ์ก่อ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
นางชลธิชา  นันทะรักษ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
นางพุทธา  นามจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางเมลดา  ศรไชย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางเบญญาพัณฒ์  สวรรยาวิสุทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
น.ส.สุกัญญา  นามวงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว
นายศักดิ์ดา  ทาชาติ
ลูกจ้างชั่วคราว

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง 505 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
หมายเลขโทรศัพท์ 042 334575

modify by : moetpr2514@gmail.com.

แผนที่ตั้งสำนักงาน