บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นายชาญชัย  ทองแสน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
นายสุรพล  ชาญนรา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางมุกดา  โพธิ์นิล
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
น.ส.เกศินี  ชัยโยบัว
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
นางฉวี  พรศรี
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นายวงษ์ศักดิ์  ขันธวิชัย
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นายจรุง  มากสมบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายสนอง  เกี้ยงศรี
ช่างไฟฟ้า 4
นางอัญชลี  ทัพสมบัติ
ลูกจ้างชั่วคราว
นางลัดดา  กิติราช
ลูกจ้างชั่วคราว
นางนวนดี  กาลวิบูลย์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางณุกาญ  ศรีโบราณ
ลูกจ้างชั่วคราว
นายมนัส  กิติราช
ยามรักษาความปลอดภัย

 

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง 505 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
หมายเลขโทรศัพท์ 042 334575

modify by : moetpr2514@gmail.com.

แผนที่ตั้งสำนักงาน