เอกสารเผยแพร่ กลุ่มกฎหมายและคดี

 รายการเอกสาร / คู่มือดาวน์โหลด
คู่มือการดำเนินการทางวินัยเอกสาร / คู่มือ
คู่มือป้องผลประโยชน์ทับซ้อนเอกสาร / คู่มือ
คู่มือร้องเรียนและร้องทุกข์เอกสาร / คู่มือ
รายงานการประชุมเอกสาร / คู่มือ
ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.-๒๕๔๖เอกสาร / คู่มือ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒เอกสาร / คู่มือ
ระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน-2553เอกสาร / คู่มือ
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเอกสาร / คู่มือ
ข้อมูลการร้องเรียนเอกสาร / คู่มือ
มาตรการป้องกันการรับสินบนเอกสาร / คู่มือ
มาตรการการใช้ดุลยพินิจเอกสาร / คู่มือ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเอกสาร / คู่มือ

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง 505 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
หมายเลขโทรศัพท์ 042 334575

modify by : moetpr2514@gmail.com.

แผนที่ตั้งสำนักงาน