เอกสารเผยแพร่ หน่วยตรวจสอบภายใน

 รายการเอกสาร/คู่มือดาวน์โหลด
คูมือการปฏิบัติงาน ตสนเอกสาร / คู่มือ
รายงานการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามนโยบายแผนฯ-สพฐเอกสาร / คู่มือ
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ปี ๒๕๖๒เอกสาร / คู่มือ
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เอกสาร / คู่มือ
รายงานการตรวจสอบภายในเอกสาร / คู่มือ

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง 505 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
หมายเลขโทรศัพท์ 042 334575

modify by : moetpr2514@gmail.com.

แผนที่ตั้งสำนักงาน