เบอร์โทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

ลำดับ กำหนดหมายเลข สถานที่ติดตั้ง เลขหมายภายใน หมายเหตุ
1 042334575 IVR   เลขหมายนำหมู่
2 042219157 อำนวยการ 202 กด 1
3 042219117 หน้าห้อง ผอ./รอง ผอ. 201 กด 0
4 042219267 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 203 กด 2
5 042219306 กลุ่มบริหารงานบุคคล 204 กด 3
6 042219337 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 205 กด 4
7 042219391 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 206 กด 5
8 042219427 กลุ่มนโยบายและแผน 207  
9 042219428 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล(DLICT) 208  
10 042219950 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 209  
11 042219435 กลุ่มกฎหมายและคดี 210  
12 042219450 หน่วยตรวจสอบภายใน 211  
13 042219951 กลุ่มส่งเสริมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 212