KMUD2

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

KM สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักเขตพื้นที่การศึกษา

Facebook

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

KM กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน/สถานศึกษา

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับกลุ่มเครือข่าย/สถานศึกษา

Youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

บริหารจัดการเป็นเลิศ สถานศึกษาได้มาตรฐาน นักเรียนมีคุณภาพ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน

9 จุดเน้น 9 นวัตกรรม ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

จุดเน้นที่ 1 การน้อมนำ  พระบรมราโชบายฯและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดเน้นที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย
จุดเน้นที่ 3 การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เพิ่มผลสัมฤทธิ์
จุดเน้นที่ 4 6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ
จุดเน้นที่ 5 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จุดเน้นที่ 6 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
จุดเน้นที่ 7 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
จุดเน้นที่ 8 เขตสุจริต โรงเรียนสุจริต
จุดเน้นที่ 9 การพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

ค่านิยมองค์กร (VALUE)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ได้กำหนดค่านิยมองค์กร 4 ประการ เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดยึดถือเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน  คือ  4A (Four A)  หมายถึง

  1. A =   Accountability       หมายถึง   มีความรับผิดชอบ/มีจิตสำนึกในหน้าที่
  2. A =   Advancement        หมายถึง   มีความก้าวหน้า/เรียนรู้พัฒนาอยู่เสมอ
  3. A =   Achievement         หมายถึง   มีความสำเร็จ/มุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้สำเร็จ
  4. A  =   A team            หมายถึง   ทำงานเป็นทีมเดียวกัน

แหล่งเรียนรู้และสื่อการสอน