ทำเนียบ ก.ต.ป.น.

 

 

ทําเนียบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

นายบูรพา พรหมสิงห์ ประธาน ก.ต.ป.น.


นางพัชรินทร์ ไกรยะสิทธิ์
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

นางทวีพร วรรณรส
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

นายสายัณห์ นามแสง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

นายทรงศักดิ์ ศรีวงษา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายชูศักรวิชญ์ แสนปัญญา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล

นายพัฒนา ศรีโบราณ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา


นายสมจิตร บุญกลาง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

นายอุดมศักดิ์ ปอโนนสูง
กรรมการและเลขานุการ