วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์

บริหารจัดการเป็นเลิศ  สถานศึกษาได้มาตรฐาน  นักเรียนมีคุณภาพ  สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน

พันธกิจ

1.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  ทรงเป็นประมุข
2.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3.ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
4.ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5.ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
6.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.ส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ศตวรรษที่ 21

เป้าประสงค์

1.ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมอย่างมีคุณภาพ
2.ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์สื่อ นวัตกรรม  มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะ ที่เหมาะสมตามวัย  มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล
3.ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
4.ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้สำเร็จ ทำงานเป็นทีมเดียวกัน และมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเป็นมืออาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา บริหารจัดการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล กำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้งานวิจัย  เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์

1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
2. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

 

จุดเน้นนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 “เขตเข้มแข็ง  โรงเรียนมาตรฐาน ผู้เรียนคุณภาพ”