ข้อมูลพื้นฐาน

 

ข้อมูลพื้นฐาน

      1. ข้อมูลทั่วไป  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 505 หมู่ที่ 9  ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่รับผิดชอบ 6 อำภอ ประกอบด้วย อำเภอกุมภวาปี อำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ อำเภอโนนสะอาด อำเภอหนองแสง และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

อาคารสำนักงาน ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง

อาคารหลังที่ 1 (อาคารรวมใจ) ประกอบด้วย 2 ชั้น ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ , กลุ่มอำนวยการ , หน่วยตรวจสอบภายใน, กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องประชุมไอ่คำ จำนวน 20 ที่นั่ง, ห้องรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา และห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อาคารหลังที่ 2 (อาคารรวมพลัง) ประกอบด้วย 2 ชั้น ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,  ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาและห้องประชุมผาแดง จำนวน 40 ที่นั่ง

อาคารหลังที่ 3 (อาคารร่วมคิด) เป็นอาคารหอประชุม ขนาด 250 ที่นั่ง

       2. อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ          ติดต่อกับอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองหาน  อำเภอไชยวาน อำเภอกู่แก้ว
ทิศใต้               ติดต่อกับอำเภอเขาสวนกวาง  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  และอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับอำเภอคำม่วง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับอำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี

       3. ข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 6 อำเภอ ครอบคลุม 39 ตำบล มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,111.50 ตารางกิโลเมตร