บริหารการเงินและสินทรัพย์

นายพรศักดิ์  สุนทรพิธ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ : 0819752864
อีเมล์ : pornsak864p@gmail.com

น.สเบญญาพัณฒ์ สวรรยาวิสุทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางชลธิชา นันทะรักษ์
นักวิชาการพัสดุ

นางพุทธา นามจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางจิรัติกาน วงษ์ก่อ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางเมลดา ศรไชย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางกรรณิกา สอนรมย์

นางสาวภารดี สุวรรณศิริ
นักวิชาการพัสดุ