นโยบายและแผน

นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พวงเพชร
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 0813399916
อีเมล : petermray@hotmail.com

น.ส.อนัญญา โสวาปี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางกุลนภา กอกุลจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.ธัญญะรัตน์ ภูทำมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.จีราพร จันขันตรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน