หน่วยตรวจสอบภายใน

นางพจนีย์  ศรีสุข
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 0812601094
อีเมล : potchanee2505@gmail.com

นางสุภาภรณ์ วงค์อำมาตร
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นายอภิชาติ โภคาพานิชย์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน