กลุ่มกฎหมายและคดี

นายภุชงค์  ผ่านชมภู
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
โทรศัพท์ : 0862418626
อีเมล์ : phuchong8226@gmail.com

นายสิรวิชญ์ แสนวัง
นิติกร