กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

นางจุฬาพิศ  นันทสุธา
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 0840656860
อีเมล์ : Julapit09@gmail.com

นายอำนวย เพ็งพันธ์
นักวิชาการศึกษา

นายไพรัช รินทร์วงค์
นักวิชาการศึกษา

นายวงษ์ศักดิ์ ขันธวิชัย
นักวิชาการศึกษา


นายสุริยศาสตร์ โคตรแสนเมือง
นักวิชาการศึกษา

นางสาวปิยวรรณ สิงห์พรม
นักจิตวิทยา