กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการจัดการศึกษา

นายอุดมศักดิ์   ปอโนนสูง
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 0846018217
อีเมล์ : udomsakpor@gmail.com

นายสุริยนต์ อินทร์อุดม
ศึกษานิเทศก์

นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์
ศึกษานิเทศก์

นางสุภาวดี ปกครอง
ศึกษานิเทศก์

นางสุนีย์ อุทุมทอง
ศึกษานิเทศก์

น.ส.วริศรา เชิญชม
ศึกษานิเทศก์

น.ส.ศศิธร นาคดิลก
ศึกษานิเทศก์

นางจิตต์รัตน์ ศรีนันท์ดอน
ศึกษานิเทศก์

นางฐิตินันท์ อุปการ
ศึกษานิเทศก์

นางปิยะฉัตร จิตรดี
ศึกษานิเทศก์

น.ส.วิมล เถาวัลย์
ศึกษานิเทศก์

นางรัดดา วิทยากร
ศึกษานิเทศก์

นางสาวชณิดา ทัศนิยม
ศึกษานิเทศก์

นางนงนุช จันทะรี
เจ้าพนักงานธุรการ