กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการจัดการศึกษา

นางรัดดา วิทยากร
ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผล

นายสุริยนต์ อินทร์อุดม
ศึกษานิเทศก์

นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์
ศึกษานิเทศก์

นางสุภาวดี ปกครอง
ศึกษานิเทศก์

นางสุนีย์ อุทุมทอง
ศึกษานิเทศก์

น.ส.วริศรา เชิญชม
ศึกษานิเทศก์

น.ส.ศศิธร นาคดิลก
ศึกษานิเทศก์

นางจิตต์รัตน์ ศรีนันท์ดอน
ศึกษานิเทศก์

นางฐิตินันท์ อุปการ
ศึกษานิเทศก์

น.ส.วิมล เถาวัลย์
ศึกษานิเทศก์

นางสาวชณิดา ทัศนิยม
ศึกษานิเทศก์

นางสาวนวพร ชีววิทยานันท์
พนักงานพิมพ์ดีด