กลุ่มพัฒนาครูและบุคลาและบุคลาการทางการศึกษา

นางสาวสุภาพร นามรักษา
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์ : 0899413694
อีเมล์ : SUPHAPHON-MAY@hotmail.com

น.ส.สุจีราภัทร ทองมนต์
นักวิชาการศึกษา