กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวพจนีย์  สาอุด
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 0821075616
อีเมล : noodino_sa@outlook.co.th

นางพิกุล คลื่นสนั่น
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุชัญญา ลุนาวงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

น.ส.ศุทธินี จิตธรรมมา
นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.วราพรรณ เสนาะศัพย์
เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.มธุพจน์ คุยบุตร
นักทรัพยากรบุคคล