กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายปราโมทย์  พละจิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
โทรศัพท์ : 0830147952
อีเมล์ : moetpr2514@gmail.com

น.ส.สุกัญญา นามวงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว


นายรัชต์พล ขวัญสุวรรณ
พนักงานราชการ