กลุ่มอำนวยการ

นางมุกดา  โพธิ์นิล
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ : 0879556644
อีเมล : mukda33@gmail.com

น.ส.เกศินี ชัยโยบัว
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นายพีรพัฒน์ พิทักษ์สกุลพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางฉวี พรศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางวริฏฐา พงษ์ธนานันท์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางยุวธิดา อุ่นแสง
เจ้าพนักงานธุรการ