ฝ่ายบริหารการศึกษา

 นายบูรพา พรหมสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
โทรศัพท์ : 0991747171
อีเมล : Burapha_milk@gmail.com

นางศรีสุดา ทิพสิงห์
รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2
โทรศัพท์ : 0801901321
อีเมล : suda1970@hotmail.co.th

นายสมาน บุญจะนะ
รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2
โทรศัพท์ : 0818734505
อีเมล : Saman_505@hotmail.com

นางศุภชัย  โถบำรุง
รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2
โทรศัพท์ : 0892781464
อีเมล : thobumrung07@gmail.com

นางมุกดา  โพธิ์นิล
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ : 0879556644
อีเมล : mukda33@gmail.com

นายอุดมศักดิ์   ปอโนนสูง
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 0846018217
อีเมล : udomsakpor@gmail.com

นางสาวพจนีย์  สาอุด
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 0821075616
อีเมล : noodino_sa@outlook.co.th

นายพรศักดิ์  สุนทรพิธ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ : 0819752864
อีเมล : pornsak864p@gmail.com

นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พวงเพชร
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 0813399916
อีเมล : petermray@hotmail.com

นายภุชงค์  ผ่านชมภู
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
โทรศัพท์ : 0862418626
อีเมล : phuchong8226@gmail.com

นางสาวสุภาพร นามรักษา
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์ : 0899413694
อีเมล : SUPHAPHON-MAY@hotmail.com

นางพจนีย์  ศรีสุข
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 0812601094
อีเมล : potchanee2505@gmail.com

นางจุฬาพิศ  นันทสุธา
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 0840656860
อีเมล : Julapit09@gmail.com

นายปราโมทย์  พละจิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
โทรศัพท์ : 0830147952
อีเมล์ : moetpr2514@gmail.com