คู่มือการขับเคลื่อน 6 มิติสู่การปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2563 มิติที่ 6