ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษาแบบ มอก. ๑๔๙๔-๒๕๔๑ม ๑๔๙๕-๒๕๔๑ จำนวน ๓๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง