ถอดบทเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต  มีผู้เข้าประชุม คือ ครูวิชาการโรงเรียนหรือครูผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนละ 1 คน รวม 194 คน วิทยากร ได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรในสังกัด  จำนวน 15 คน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) จะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้แก่ผู้เรียน หรือผู้ผ่านการอบรมในการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม มีความอาย ความไม่ทนต่อการทุจริต มีจิตพอเพียง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อร่วมกันป้องกัน ต่อต้านการทุจริต มิให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเพื่อสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป