วันที่ 20 กันยายน 2562 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณสู่การปฏิบัติตามโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เป็นครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ จำนวน 160 คน ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2
การจัดกิจกรรมดังกล่าว มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณไปสอนและขับเคลื่อนในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  มีกระบวนการนิเทศที่เป็นระบบ ตลอดจนมีแผนการจัดการเรียน การสอนวิทยาการคำนวณที่สามารถเป็นแบบอย่างได้