สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อเตรียมรับการประเมิน ITA ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนสุจริต

วันที่ 14 กันยายน 2562 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ประธานเปิดการประชุม ปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อเตรียมรับการประเมิน ITA ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต มีผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 55 โรงเรียนๆ ละ 2 คน โดยเป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตและครูรับผิดชอบเว็บไซต์ ของโรงเรียน รวมทั้งหมด จำนวน 110 คน ณ ห้องประชุมร่วมคิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2