“การจัดทำฐานข้อมูล การดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา”

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดทำฐานข้อมูล การดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา” สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  โดยมีสถานศึกษาจำนวน 195 แห่ง จำนวน 390 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 195 คน
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรืองานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ให้มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมีความน่าเชื่อถือ สามารถแก้ไขปัญหานักเรียนในสังกัด ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ยาเสพติด ปัญหาเด็กและเยาวชนที่ประพฤติไม่เหมาะสม ตามนโยบายของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
(ฉก.ชน.สพฐ.) และโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมร่วมคิด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2