สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถม และมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถม และมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (7 downloads)