โรงเรียนบ้านโนนจำปา ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างส้วม