นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานพิธีมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป.อุดรธานี เขต 2 ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2561  ณ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สพป.อุดรธานี เขต 2 มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กในวัยเรียน ในเขตพื้นที่ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอกุมภวาปี อำเภอโนนสะอาด อำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ อำเภอหนองแสง และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม มีโรงเรียนในสังกัด 195  โรงเรียน โดยได้ดำเนินการจัดงานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลัง สพป.อุดรธานี เขต 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ ศิลปะการแสดง ทักษะวิชาชีพ ตลอดจนส่งเสริมให้โรงเรียน นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จในการเรียนการสอน พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการศึกษาและการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการด้วย โดยการจัดงานมหกรรมในครั้งนี้ สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอหนองแสง เป็นเจ้าภาพดำเนินการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา