ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ USO Net

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายณฐกร  ท่อแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.อุดรธานี เขต ๒ เดินทางไปราชการเพื่อร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ USO Net ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ ของสำนักงาน กสทช. ทีโรงแรมประจักษตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี