วันที่ 12 พฤศจิกายน  2561 นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการ แข่งขันมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป.อุดรธานี เขต 2 ครั้งที่ 15  การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 2 กำหนดให้มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาของกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) จำนวน  15 กิจกรรมหลัก 84 กิจกรรมย่อย โดยมีประเภทความพิการ 6 ประเภทคือ  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และ นักเรียนออทิสติก  ทั้งนี้ มีนักเรียน และครูผู้ฝึกสอนจำนวน  362 คน จากตัวแทน 24 กลุ่มเครือข่าย เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 12 – 13  พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม สพป.อุดรธานี เขต 2 และหอประชุมโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)