ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายณฐกร ท่อแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและคณะ เดินทางจากสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เพื่อออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง