ปฏิญญาเขตสุจริต

5 พฤศจิกายน 2561 นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 นำข้าราชการ และบุคลากร จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้่พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ขับเคลื่อน ” โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ” ณ สพป.อุดรธานี เขต 2 การจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก สามัคคี ความรับผิดชอบ สละเวลาร่วมกิจกรรม รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ยิ้มไหว้ทักทาย พบปะแลกเปลี่ยน ก่อนเริ่มปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เต็มความสามารถ