สพป.อุดรธานี เขต 2 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันที่ 19 ธันวาคม 2565  นายอดิศร โยธะชัยและนายวิรยุทธ ชัยดินี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2 นำข้าราชการและบุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 2 ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา โดยจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ  สละเวลาร่วมกิจกรรม  แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ พร้อมยิ้มไหว้ทักทาย พบปะแลกเปลี่ยน ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป ณ ลานกิจกรรมอาคารร่วมพลัง สพป.อุดรธานี เขต 2